Drapo Nou Se Dra Sou Po Ak Nanm Nou Kòm Ayisyen

Anpil fwa, moman kote majorite nan nou pi solidè antre nou, se apre yon katastwòf. Moman tou kote drapo a konn ogmante fyète nou tout bon vre, se lè yon ayisyen parèy nou ap reprezante nou nan yon konpetisyon entènasyonal. Men pouki nou paka kenbe menm solidarite sa ak menm lanmou pou peyi sa pandan tout egzistans nou ? Pa bliye, pou nou reklame dwa nou, nou oblije byen fè devwa nou.

Pandan n ap komemore drapo a ak Katrin Flon kòm nègès vanyan ki te koud li, nou menm nan Faces Of Haiti, n ap envite w pran fil ou ak zegwi ou pou w rekoud chak moso ki dechire nan drapo a. Kijan w ka fè sa ? Ebyen, se pandan w ap diminye nan aksyon ki negatif yo epi w ap ogmante sa ki pozitif yo nan kominote kote w ap viv la. E sikatris yo ap gen pou montre chemen an pa t fasil. Men, listwa makònen ak lanmou ka boujonnen lespwa pou nou bati yon avni miyò ansanm.

BÒN FÈT DRAPO AYISYEN

Add a Comment

Your email address will not be published.